bilgeBİLGELER ZİRVESİ; GÖNÜL SULTANLARI BULUŞMASI

Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı çerçevesinde, 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan zirvede sunulan bildiriler.
(Proje yazarı ve koordinatörü:  İbrahim AKGÜN)

                                            

acilis
Açılış Konuşmaları  İzlemek için lütfen tıklayınız

Konuşma sırası: Serdar TUNCER; Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN; Harakani Vakfı Başkanı Yavuz Selim UZGUR; Eskişehir, Osmangazi Üniv. Rektörü Prof. Hasan GÖNEN; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet GÖRMEZ; Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA; İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Prof. Mahmut Erol KILIÇ; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi EKER; Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi AVCI

acilis_ilk
Prof. Dr. M. Erol KILIÇ Konuşması     İzlemek için taıklarınız
Prof. Dr. A. AKGÜNDÜZ Konuşması    İzlemek için tıklayınız

.

BİLDİRİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: BİLGELER

Bekir KARLIĞA: Bir Medeniyet Düşünürü Farabi İzle Oku
Kemal AYDIN: İbn-i Sina   Oku
Ferruh AĞCA: Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hacip İzle Oku
Mairamkan İSABAEVA: İmam Serahsi Kimdir? İzle Oku
Mustafa KARA: Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ İzle Oku
Kâzım CEYLAN :Türk-İslâm Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran Velî ve Medeniyetimize Etkileri İzle Oku
Saffet ATAK :Ahi Evranın Tasavvufu Yaşaması ve Yaşatması İzle Oku
Esin ÇELEBİ BAYRU – Nuri ŞİMŞEKLER: Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe Ulaşmak İzle Oku
Ekrem ARIKOĞLU:Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan Kaygı İzle Oku
Sevil GÖKTUNA: Eşrefoğlu Rumi Hazretleri İzle Oku
Nurettin GEMİCİ: Evliya Çelebi İzle Oku
Mustafa TATCI :Limni’de Sürgün Bir Velî: Niyâzî-i Mısrî İzle Oku
Halit BİLTEKİN: Vak’a-Nüvis Mehmed Râşid Efendi ve Bir Tazmini İzle Oku
Mustafa ERDOĞAN :Eski Türk Edebiyatının Bilge Şâiri: Nâbî İzle Oku
Yusuf GEDİKLİ: Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)’nın Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Mevla Görelim Neyler Nakaratlı Şiiri İzle Oku
F.S. SAYFULİNA :Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan Şahıslar İzle Oku
Cafer ŞEN :“Bir Bektaşî Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri” İzle Oku
Ferit YUSUPOV :Türk Halkları Münneverı Abdullah Tukay İzle Oku
Azhar SHALDARBEKOVA: Çokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19.Asrın Türk Bilgesi İzle Oku
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU: Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu İzle Oku
Selahittin TOLKUN :Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre Sagunî İzle Oku
Murat ORHIN :Mehmet Ali Tevfik Efendi İzle Oku
Mehmet Mahur TULUM :Özbekistanlı Büyük Türk Müsteşriği Abdusadık İrisov İzle Oku
Ali KORKMAZ – Faruk TEMEL:Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç İzle Oku
Zebiniso KAMALOVA (Zebunniso HUSAYN):Nesef ve Keş’ten Parlayan Işık   Oku

2. BÖLÜM: BİLGELER VE İSLAM

Ali YERAL: Hz. Cafer-i Sadık (A.S)’ın Dini ve İlmi Deryası İzle Oku
Salih ÇİFT: Bir Bilge Olarak Hakîm Tirmizî ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesirleri İzle Oku
Müjdat SÖĞÜTÇÜ: İslam Hoşgörüsü ve Bu Hoşgörünün İsmi Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
İsmail ÇALIŞKAN: Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri -Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler- İzle Oku
Ahmet YILDIRIM: Hoca Ahmed Yesevi: Düşünce Sistemi, Kaynakları ve Tesirleri İzle Oku
Galib SAYILOV: Nesimi’nin İnsan Konsepti ve İslam İzle Oku
Ahmet İNAN: Büyük Müfessir Mustafâ Hayrî Efendi İzle Oku
Mustafa ŞENTÜRK: Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri İzle Oku

3. BÖLÜM: BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI

Mazhar BAĞLI :Bilgeler ve Birlikte Yaşama Kültürü İzle Oku
Hidayet AYDAR :“Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler”   Oku
Sadullah ERGÜN :Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze Yansımaları  İzle Oku
Kasım TATLILIOĞLU :Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış Açısı İzle Oku
Ahmed AKGÜNDÜZ :Bediüzzaman ve Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri İzle Oku

4. BÖLÜM: TASAVVUF

Ahmet Emin SEYHAN:Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet ve Hoşgörü Anlayışı İzle Oku
Osman Nuri KÜÇÜK :Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi İzle Oku
Murat AYAR :Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Seyr u Sülûk Metaforu Olarak “Gece” Oku
Süleyman ATEŞ :Yunus’ta İlâhî Aşk   Oku
Aygun XAVERİ :Ehmed Yesevi ve Yunis İmre Şeirinin Tesevvüfi Qarşılaşdırılması Oku
Talip TUĞRUL :Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı İzle  Oku
Rabia UÇKUN :Saltuknâme’ de Sarı Saltuk Gazi’ye Atfedilen Kerametler İzle Oku
Bilal KEMİKLİ :Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve Ailesi İzle Oku
Mehmet ATALAN :Vîranî Baba’nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî Unsurlar İzle Oku
Necdet YILMAZ :Mehmed Zahid Kotku (K.S.) İzle Oku
Güllü YOLOĞLU (MEMMEDLİ):Mucize, Keramet, Firaset Sahipleri, İstidraç, Şamanlık İzle Oku

5. BÖLÜM: İRFAN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

Serxan XAVERİ :Seyid Ehmed Yesevinin Türk-İslam Medeniyyetinin Teşekkülünde Rolü İzle Oku
Emine YENİTERZİ :Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ Değerleri İzle Oku
Adnan KARAİSMAİLOĞLU :Mevlana ve Anadolu Geleneği -Mevlana’ın Kimliği ve Anadolu Geleneği Olarak İsimlendirilebilecek Kimliğe Katkısı- İzle Oku
Gökhan Tarıman CENİKOĞLU :Türk Dünyasında Nasreddin Hoca Fıkraları İzle Oku
Aziz ALİEKBERLİ :Yunis Əmrə Tarixi Şəxsiyyətinin Azərbaycanda İzlər İzle Oku
Süleyman ULUDAĞ :Câmî İzle Oku
Ömer YILMAZ :Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak İzle Oku
Ayşe Yücel ÇETİN :İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında Akşemseddin İzle Oku
Ahmet KARTAL :Alî Şîr Nevâî’de İrfan İzle Oku
Seyfeddin RZASOY :Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı Gibi İzle Oku
Sami BASKIN:Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve Bin Muhammed Salih İzle Oku
Kaliyeva Şınar SAYATKIZI :Farab’lı Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi (Ebu İbrahim İshak el-Farabi’nin «Divan el-Аdab» Eserіni Esasa Alarak) İzle Oku
Yaşar SARI :Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında Medeniyet İzle Oku
Éva CSÁKİ :Türk Bilgelerine Dair İzle Oku
Erdal ADAY :Horasan Erenleri’nin Menkıbevi Şahsiyetlerindeki Ortak Özellikler İzle Oku
Cezmi BAYRAM :Yeni Medeniyet Tasavvuru ve Türk Dünyası İzle Oku
Hamit AKTÜRK :Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş Veli İzle Oku
Mehseti İSMAYIL :Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Milli Değerler –Sözlü Edebiyata Yansımaları İzle Oku
Qasimova SEVİNC:Türk Halklarını Dünyaya Tanıtan Eğitimci – Düşünür: Doğu ve Batı Biliminde Köprü: Mırza Kazımbeg İzle Oku
Abdülkerim ERDOĞAN :Erzincanlı Salih Baba İzle Oku

6. BÖLÜM: İNSAN, TOPLUM

Nevzat TARHAN :Travma Çağında Anadolu Bilgeleri İzle Oku
A. Faruk SİNANOĞLU :Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansımaları   Oku
İsmet ÇETİN :Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası: Tursun Fakih İzle Oku
Muslihiddin MUHİDDİNOV – Juliboy ELTAZAROV:Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Kâmil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş «İnsani Gelişim» Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan Bağlantıları İzle Oku
Almaz ÜLVİ (Binnətova):Sultan Hüseyn Bayqara və Azərbaycan Oku
Ramazan QAFARLI :Bextiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal Şairidir İzle Oku
Gerayzade Ellada İsa Kızı :Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Vatanseverlik Motifleri İzle Oku
Kemale GAHRAMANOVA :Nizami Gencevi Bakış Açısında Güzel İnsan Toplumu İzle Oku
Levent BAYRAKTAR :Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus Emre İzle Oku
Mehmet Vefa NALBANT:Bir Kültür Mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t- Türk İzle Oku
Abulfez SÜLEYMANOV :Azerbaycan Milli Kimliğinin Korunmasında Bahtiyar Vahabzade’nin Rolü İzle Oku
Zübeyir AKÇE :Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri İzle Oku
Nevena GRAMATİKOVA :Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması İzle Oku
Yıldırım ALKIŞ :Anadolunun Fethi ve Şehit Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
Ayhan İNAK :Said Nursî’nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe Katkısı İzle Oku
Hüseyin BUDAK :Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (1813-1894) Türk Dünyasına Etkileri İzle Oku
Refik ENGİN :Nasliç, Serfice ve Grebene Yöresi Bektaşileri Patriyotlar İzle Oku
Bekir TATLI :Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (Ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir İzle Oku
Nimetullah ARVAS :Nakşi Geleneğinin Bir Takipçisi Olan Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin İstanbul Yansımaları İzle Oku

7. BÖLÜM: ADALET VE SİYASET

Sait AŞGIN: Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru İzle Oku
Özgür Kasım AYDEMİR: Kutadgu Bilig’de Dile Gelen İktidar İzle Oku
Dilaver DEMİRAĞ: Tavusun Kuyruğu: Mevlana ve Dünyevi İktidar İzle Oku
Fethi GEDİKLİ: Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesi İzle Oku

8. BÖLÜM: FELSEFE, BİLİM, AHLAK VE EĞİTİM

Mehmet VURAL :Türk-İslâm Düşüncesinde Gazzâlî İzle Oku
Süleyman DÖNMEZ:Bir Bilge-Filozof Olarak Nasrettin Hoca İzle Oku
Fuzuli GURBANOV :Fuzuli’nin İlahi Aşk Felsefesi İzle Oku
M. Necip YILMAZ:Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları İzle Oku
Tahir AŞİROV:Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Düşünce Yapısı ve Etkisi İzle Oku
Yusuf KARAKUŞ:Mahtumkulu Firâkî ve Düşünce Dünyası   Oku
Serik YERGALİ :İnsanlığın Türk Kökenli Üstadı İzle Oku
İbrahim TÜZER :Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Midhat Efendi ve Modernleşmemiz İzle Oku
Ali YILDIRIM :Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi İzle Oku
Burhan BALTACI :Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet “Mehmet Feyzî Efendi” İzle Oku
Gıyasettin AYTAŞ :Hacı Bektaş Veli ve Düşünce Sistemi İzle Oku
M. Nesim DORU :Molla Ahmed El-Cezerî (Melayê Cizîrî)’nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik Değeri İzle Oku
Sedakat NEMETOVA :Türk – İslam Felsefesinde “İdeal İnsan” Tasavvuru İzle Oku
Ali Osman GÜNDOĞAN :Ahlâk Filozofu Olarak Nurettin Topçu   Oku
Salih YILMAZ :Türk Mitolojisinde Bilgelik Kavramı İzle Oku
Hayrani ALTINTAŞ :On Sekizinci Yüzyılda Bir Pozitif İlim Öncüsü İzle Oku
Gencay ZAVOTÇU :Yûnus Emre Dîvânı’nda İlim ve Bilgi İzle Oku
Karimov Bahtiyor RAHMANOVİCH :Harezmi, Farabi, Biruni ve İbni- Sina’nın Mirası ve Dünya Biliminin Gelişimi İzle Oku
Metanet Azizgizi ALIYEVA :Din İle İlmin Bütünleştiği Nokta: İmam Cafer-i Sadik’ta, Ondan Aşikar ve Üveysi Yolla Bilgi Alanlarda “Kuantum” Bilgisi İzle Oku
Serdar Bedii OMAY :Fazilet ve Sanatla Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh Gâlib İzle Oku
M. Halil ÇİÇEK :Mevlana Halid El- Bağdadî’yi Evrensel İnsanî Değerler Açısından Farklı Bir Okuma İzle Oku
Gürbüz AKSOY :Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru İzle Oku
Ebru DEMİRCİOĞLU – İsmail H. DEMİRCİOĞLU :Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer Eğitim İzle Oku
Süleyman DOĞAN :Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar İzle Oku
Ekrem AYAN :Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev’in Kara Sözlerinde Eğitim   Oku
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU :Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi İle Savaş ve Barış Öğretisi İzle Oku
Gatibe VAGIFKIZI :Etno-Kültürolojı Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yükneki`nin Atebetü’l-Hakâyık Eseri İzle Oku
Kamer ALHANOVA :Leyla Erbil`in Romanlarında Psikolojik Tahliller   Oku
Gülnar Saigy KOKYBASSOVA :İsmail Gaspıralı ve Kazak Aydınları İzle Oku
Veli Savaş YELOK :Feyzullah Hocayev ve Cedit Hareketi İzle Oku

9. BÖLÜM: DİL VE EDEBİYAT

Ayşe İLKER: Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün Katkıları İzle Oku
Özen YAYLAGÜL: Yunus Emre, Kavram Dünyası İzle Oku
Ra’no İBRAGİMOVA : Alişir Nevai’nin Eserlerinde Bilim Kurgusal Unsurlar Oku
Ağaverdi HALIL: TMahmut Kaşgarlı’nın Türk Halk Edebiyatımı Öğrenme Yöntemleri Oku
Abdullina Gülfira RİFOVNA : Kaşgarlı Mahmut ve Başkırt Dili Oku
Husainova Leyla MIDHATOVNA : Türk Lehçeleri Sözlüğü, M.Kaşgarlı ve Başkurt Diyalektolojisi Oku
Yusuf KARAKUŞ : Mahtumkulu Divanı’nda Geçen Ayetler ve Sureler Üzerine Bir İnceleme Oku
Bokijon TUKHLIYEV: Alişir Nevai Gazellerinin Şerhlerinin Yapılması Hakkında Oku
Bayan KERİMBEKOVA: Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmetlerindeki Münacaat’ın Çağdaş Kazak Şiirine Yansımaları Oku
Abdurrahman GÜZEL :Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Oku
Can ÖZGÜR: Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-I Mukaddime-İ Ebu’l-Leys Es-Semerkandî’nin Söz Varlığı Oku
Quliyeva Mehriban ADIĞÖZƏL QIZI: Ismayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği Mübarizə İzle Oku
Zafer KİBAR: Abay’ı Doğru Anlamak Oku
Rahman İLMAMMEDOV: Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türk Dilleri İçin Önemi Oku
Yar Muhammad BADİNİ: Hoca Ahmet Yesevi’nin Edebi Mîrası ve Türk Dili Oku
Feride TURAN – Maksut YÜKSEK: Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin “Gönül” Yolculuğu İzle Oku
Mehmet Mehdi ERGÜZEL – Ayşe AYDIN: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâme’sinde Bilgece Bakışlar ve Kavramlar İzle Oku
Reyhan KELEŞ: Gâlib’in Has Bahçesinin Gülleri İzle Oku
Gülsine UZUN: Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil Çatışması İzle Oku
İlahe NOVRUZOVA: Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid’in Rölü Oku
Zhala BABASHOVA: XX. Yüzyıl Azerbaycan Romantizmi; Hüseyin Cavid ve Türk Edebî Ortamı Oku
Derya DATLI: Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti ve Kelime Türlerine Göre Sınıflandırılması Oku
Florida KULLA: Hayatını Türk İle Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami Oku
Dildare TAŞEVA: Rumî Sanatında Hayvan Karakterlerin İfadesi Oku
Nurlana GASIMLI: Azerbaycan Yeni Edebiyatinin Gerçekçi Yazari Celil Memmedguluzade Oku
Ürün Şen SÖNMEZ: Bir Bilgenin Romanı: Od Oku
Yazıyı Paylaşırmısınız