bilgeBİLGELER ZİRVESİ; GÖNÜL SULTANLARI BULUŞMASI

Eskişehir, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı çerçevesinde, 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan zirvede sunulan bildiriler.
(Proje yazarı ve koordinatörü:  İbrahim AKGÜN)

                                            

acilis
Açılış Konuşmaları  İzlemek için lütfen tıklayınız

Konuşma sırası: Serdar TUNCER; Bilgeler Zirvesi Koordinatörü İbrahim AKGÜN; Harakani Vakfı Başkanı Yavuz Selim UZGUR; Eskişehir, Osmangazi Üniv. Rektörü Prof. Hasan GÖNEN; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet GÖRMEZ; Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA; İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Prof. Mahmut Erol KILIÇ; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi EKER; Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi AVCI

acilis_ilk

 

Prof. Dr. M. Erol KILIÇ Konuşması     İzlemek için taıklarınız
Prof. Dr. A. AKGÜNDÜZ Konuşması    İzlemek için tıklayınız

.

 

BİLDİRİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM: BİLGELER

Bekir KARLIĞA: Bir Medeniyet Düşünürü Farabi İzle Oku
Kemal AYDIN: İbn-i Sina   Oku
Ferruh AĞCA: Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hacip İzle Oku
Mairamkan İSABAEVA: İmam Serahsi Kimdir? İzle Oku
Mustafa KARA: Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ İzle Oku
Kâzım CEYLAN :Türk-İslâm Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran Velî ve Medeniyetimize Etkileri İzle Oku
Saffet ATAK :Ahi Evranın Tasavvufu Yaşaması ve Yaşatması İzle Oku
Esin ÇELEBİ BAYRU – Nuri ŞİMŞEKLER: Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe Ulaşmak İzle Oku
Ekrem ARIKOĞLU:Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan Kaygı İzle Oku
Sevil GÖKTUNA: Eşrefoğlu Rumi Hazretleri İzle Oku
Nurettin GEMİCİ: Evliya Çelebi İzle Oku
Mustafa TATCI :Limni’de Sürgün Bir Velî: Niyâzî-i Mısrî İzle Oku
Halit BİLTEKİN: Vak’a-Nüvis Mehmed Râşid Efendi ve Bir Tazmini İzle Oku
Mustafa ERDOĞAN :Eski Türk Edebiyatının Bilge Şâiri: Nâbî İzle Oku
Yusuf GEDİKLİ: Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)’nın Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Mevla Görelim Neyler Nakaratlı Şiiri İzle Oku
F.S. SAYFULİNA :Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan Şahıslar İzle Oku
Cafer ŞEN :“Bir Bektaşî Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri” İzle Oku
Ferit YUSUPOV :Türk Halkları Münneverı Abdullah Tukay İzle Oku
Azhar SHALDARBEKOVA: Çokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19.Asrın Türk Bilgesi İzle Oku
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU: Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı Oldu İzle Oku
Selahittin TOLKUN :Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre Sagunî İzle Oku
Murat ORHIN :Mehmet Ali Tevfik Efendi İzle Oku
Mehmet Mahur TULUM :Özbekistanlı Büyük Türk Müsteşriği Abdusadık İrisov İzle Oku
Ali KORKMAZ – Faruk TEMEL:Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç İzle Oku
Zebiniso KAMALOVA (Zebunniso HUSAYN):Nesef ve Keş’ten Parlayan Işık   Oku

2. BÖLÜM: BİLGELER VE İSLAM

Ali YERAL: Hz. Cafer-i Sadık (A.S)’ın Dini ve İlmi Deryası İzle Oku
Salih ÇİFT: Bir Bilge Olarak Hakîm Tirmizî ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne Tesirleri İzle Oku
Müjdat SÖĞÜTÇÜ: İslam Hoşgörüsü ve Bu Hoşgörünün İsmi Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
İsmail ÇALIŞKAN: Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri -Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler- İzle Oku
Ahmet YILDIRIM: Hoca Ahmed Yesevi: Düşünce Sistemi, Kaynakları ve Tesirleri İzle Oku
Galib SAYILOV: Nesimi’nin İnsan Konsepti ve İslam İzle Oku
Ahmet İNAN: Büyük Müfessir Mustafâ Hayrî Efendi İzle Oku
Mustafa ŞENTÜRK: Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri İzle Oku

3. BÖLÜM: BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI

Mazhar BAĞLI :Bilgeler ve Birlikte Yaşama Kültürü İzle Oku
Hidayet AYDAR :“Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler”   Oku
Sadullah ERGÜN :Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze Yansımaları  İzle Oku
Kasım TATLILIOĞLU :Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış Açısı İzle Oku
Ahmed AKGÜNDÜZ :Bediüzzaman ve Günümüz Problemleri Hakkındaki Tavsiyeleri İzle Oku

4. BÖLÜM: TASAVVUF

Ahmet Emin SEYHAN:Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet ve Hoşgörü Anlayışı İzle Oku
Osman Nuri KÜÇÜK :Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi İzle Oku
Murat AYAR :Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Seyr u Sülûk Metaforu Olarak “Gece” Oku
Süleyman ATEŞ :Yunus’ta İlâhî Aşk   Oku
Aygun XAVERİ :Ehmed Yesevi ve Yunis İmre Şeirinin Tesevvüfi Qarşılaşdırılması Oku
Talip TUĞRUL :Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî Hayatı İzle  Oku
Rabia UÇKUN :Saltuknâme’ de Sarı Saltuk Gazi’ye Atfedilen Kerametler İzle Oku
Bilal KEMİKLİ :Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve Ailesi İzle Oku
Mehmet ATALAN :Vîranî Baba’nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî Unsurlar İzle Oku
Necdet YILMAZ :Mehmed Zahid Kotku (K.S.) İzle Oku
Güllü YOLOĞLU (MEMMEDLİ):Mucize, Keramet, Firaset Sahipleri, İstidraç, Şamanlık İzle Oku

5. BÖLÜM: İRFAN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

Serxan XAVERİ :Seyid Ehmed Yesevinin Türk-İslam Medeniyyetinin Teşekkülünde Rolü İzle Oku
Emine YENİTERZİ :Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ Değerleri İzle Oku
Adnan KARAİSMAİLOĞLU :Mevlana ve Anadolu Geleneği -Mevlana’ın Kimliği ve Anadolu Geleneği Olarak İsimlendirilebilecek Kimliğe Katkısı- İzle Oku
Gökhan Tarıman CENİKOĞLU :Türk Dünyasında Nasreddin Hoca Fıkraları İzle Oku
Aziz ALİEKBERLİ :Yunis Əmrə Tarixi Şəxsiyyətinin Azərbaycanda İzlər İzle Oku
Süleyman ULUDAĞ :Câmî İzle Oku
Ömer YILMAZ :Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak İzle Oku
Ayşe Yücel ÇETİN :İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında Akşemseddin İzle Oku
Ahmet KARTAL :Alî Şîr Nevâî’de İrfan İzle Oku
Seyfeddin RZASOY :Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı Gibi İzle Oku
Sami BASKIN:Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve Bin Muhammed Salih İzle Oku
Kaliyeva Şınar SAYATKIZI :Farab’lı Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi (Ebu İbrahim İshak el-Farabi’nin «Divan el-Аdab» Eserіni Esasa Alarak) İzle Oku
Yaşar SARI :Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında Medeniyet İzle Oku
Éva CSÁKİ :Türk Bilgelerine Dair İzle Oku
Erdal ADAY :Horasan Erenleri’nin Menkıbevi Şahsiyetlerindeki Ortak Özellikler İzle Oku
Cezmi BAYRAM :Yeni Medeniyet Tasavvuru ve Türk Dünyası İzle Oku
Hamit AKTÜRK :Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş Veli İzle Oku
Mehseti İSMAYIL :Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Milli Değerler –Sözlü Edebiyata Yansımaları İzle Oku
Qasimova SEVİNC:Türk Halklarını Dünyaya Tanıtan Eğitimci – Düşünür: Doğu ve Batı Biliminde Köprü: Mırza Kazımbeg İzle Oku
Abdülkerim ERDOĞAN :Erzincanlı Salih Baba İzle Oku

6. BÖLÜM: İNSAN, TOPLUM

Nevzat TARHAN :Travma Çağında Anadolu Bilgeleri İzle Oku
A. Faruk SİNANOĞLU :Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansımaları   Oku
İsmet ÇETİN :Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası: Tursun Fakih İzle Oku
Muslihiddin MUHİDDİNOV – Juliboy ELTAZAROV:Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Kâmil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş «İnsani Gelişim» Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan Bağlantıları İzle Oku
Almaz ÜLVİ (Binnətova):Sultan Hüseyn Bayqara və Azərbaycan Oku
Ramazan QAFARLI :Bextiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal Şairidir İzle Oku
Gerayzade Ellada İsa Kızı :Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Vatanseverlik Motifleri İzle Oku
Kemale GAHRAMANOVA :Nizami Gencevi Bakış Açısında Güzel İnsan Toplumu İzle Oku
Levent BAYRAKTAR :Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus Emre İzle Oku
Mehmet Vefa NALBANT:Bir Kültür Mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t- Türk İzle Oku
Abulfez SÜLEYMANOV :Azerbaycan Milli Kimliğinin Korunmasında Bahtiyar Vahabzade’nin Rolü İzle Oku
Zübeyir AKÇE :Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili Görüşleri İzle Oku
Nevena GRAMATİKOVA :Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması İzle Oku
Yıldırım ALKIŞ :Anadolunun Fethi ve Şehit Ebu’l-Hasan Harakanî İzle Oku
Ayhan İNAK :Said Nursî’nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe Katkısı İzle Oku
Hüseyin BUDAK :Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (1813-1894) Türk Dünyasına Etkileri İzle Oku
Refik ENGİN :Nasliç, Serfice ve Grebene Yöresi Bektaşileri Patriyotlar İzle Oku
Bekir TATLI :Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (Ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir İzle Oku
Nimetullah ARVAS :Nakşi Geleneğinin Bir Takipçisi Olan Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin İstanbul Yansımaları İzle Oku

7. BÖLÜM: ADALET VE SİYASET

Sait AŞGIN: Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci Tasavvuru İzle Oku
Özgür Kasım AYDEMİR: Kutadgu Bilig’de Dile Gelen İktidar İzle Oku
Dilaver DEMİRAĞ: Tavusun Kuyruğu: Mevlana ve Dünyevi İktidar İzle Oku
Fethi GEDİKLİ: Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesi İzle Oku

8. BÖLÜM: FELSEFE, BİLİM, AHLAK VE EĞİTİM

Mehmet VURAL :Türk-İslâm Düşüncesinde Gazzâlî İzle Oku
Süleyman DÖNMEZ:Bir Bilge-Filozof Olarak Nasrettin Hoca İzle Oku
Fuzuli GURBANOV :Fuzuli’nin İlahi Aşk Felsefesi İzle Oku
M. Necip YILMAZ:Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları İzle Oku
Tahir AŞİROV:Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Düşünce Yapısı ve Etkisi İzle Oku
Yusuf KARAKUŞ:Mahtumkulu Firâkî ve Düşünce Dünyası   Oku
Serik YERGALİ :İnsanlığın Türk Kökenli Üstadı İzle Oku
İbrahim TÜZER :Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Midhat Efendi ve Modernleşmemiz İzle Oku
Ali YILDIRIM :Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi İzle Oku
Burhan BALTACI :Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet “Mehmet Feyzî Efendi” İzle Oku
Gıyasettin AYTAŞ :Hacı Bektaş Veli ve Düşünce Sistemi İzle Oku
M. Nesim DORU :Molla Ahmed El-Cezerî (Melayê Cizîrî)’nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik Değeri İzle Oku
Sedakat NEMETOVA :Türk – İslam Felsefesinde “İdeal İnsan” Tasavvuru İzle Oku
Ali Osman GÜNDOĞAN :Ahlâk Filozofu Olarak Nurettin Topçu   Oku
Salih YILMAZ :Türk Mitolojisinde Bilgelik Kavramı İzle Oku
Hayrani ALTINTAŞ :On Sekizinci Yüzyılda Bir Pozitif İlim Öncüsü İzle Oku
Gencay ZAVOTÇU :Yûnus Emre Dîvânı’nda İlim ve Bilgi İzle Oku
Karimov Bahtiyor RAHMANOVİCH :Harezmi, Farabi, Biruni ve İbni- Sina’nın Mirası ve Dünya Biliminin Gelişimi İzle Oku
Metanet Azizgizi ALIYEVA :Din İle İlmin Bütünleştiği Nokta: İmam Cafer-i Sadik’ta, Ondan Aşikar ve Üveysi Yolla Bilgi Alanlarda “Kuantum” Bilgisi İzle Oku
Serdar Bedii OMAY :Fazilet ve Sanatla Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh Gâlib İzle Oku
M. Halil ÇİÇEK :Mevlana Halid El- Bağdadî’yi Evrensel İnsanî Değerler Açısından Farklı Bir Okuma İzle Oku
Gürbüz AKSOY :Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru İzle Oku
Ebru DEMİRCİOĞLU – İsmail H. DEMİRCİOĞLU :Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer Eğitim İzle Oku
Süleyman DOĞAN :Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar İzle Oku
Ekrem AYAN :Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev’in Kara Sözlerinde Eğitim   Oku
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU :Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi İle Savaş ve Barış Öğretisi İzle Oku
Gatibe VAGIFKIZI :Etno-Kültürolojı Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yükneki`nin Atebetü’l-Hakâyık Eseri İzle Oku
Kamer ALHANOVA :Leyla Erbil`in Romanlarında Psikolojik Tahliller   Oku
Gülnar Saigy KOKYBASSOVA :İsmail Gaspıralı ve Kazak Aydınları İzle Oku
Veli Savaş YELOK :Feyzullah Hocayev ve Cedit Hareketi İzle Oku

9. BÖLÜM: DİL VE EDEBİYAT

Ayşe İLKER: Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün Katkıları İzle Oku
Özen YAYLAGÜL: Yunus Emre, Kavram Dünyası İzle Oku
Ra’no İBRAGİMOVA : Alişir Nevai’nin Eserlerinde Bilim Kurgusal Unsurlar Oku
Ağaverdi HALIL: TMahmut Kaşgarlı’nın Türk Halk Edebiyatımı Öğrenme Yöntemleri Oku
Abdullina Gülfira RİFOVNA : Kaşgarlı Mahmut ve Başkırt Dili Oku
Husainova Leyla MIDHATOVNA : Türk Lehçeleri Sözlüğü, M.Kaşgarlı ve Başkurt Diyalektolojisi Oku
Yusuf KARAKUŞ : Mahtumkulu Divanı’nda Geçen Ayetler ve Sureler Üzerine Bir İnceleme Oku
Bokijon TUKHLIYEV: Alişir Nevai Gazellerinin Şerhlerinin Yapılması Hakkında Oku
Bayan KERİMBEKOVA: Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmetlerindeki Münacaat’ın Çağdaş Kazak Şiirine Yansımaları Oku
Abdurrahman GÜZEL :Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Oku
Can ÖZGÜR: Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-I Mukaddime-İ Ebu’l-Leys Es-Semerkandî’nin Söz Varlığı Oku
Quliyeva Mehriban ADIĞÖZƏL QIZI: Ismayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği Mübarizə İzle Oku
Zafer KİBAR: Abay’ı Doğru Anlamak Oku
Rahman İLMAMMEDOV: Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türk Dilleri İçin Önemi Oku
Yar Muhammad BADİNİ: Hoca Ahmet Yesevi’nin Edebi Mîrası ve Türk Dili Oku
Feride TURAN – Maksut YÜKSEK: Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin “Gönül” Yolculuğu İzle Oku
Mehmet Mehdi ERGÜZEL – Ayşe AYDIN: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâme’sinde Bilgece Bakışlar ve Kavramlar İzle Oku
Reyhan KELEŞ: Gâlib’in Has Bahçesinin Gülleri İzle Oku
Gülsine UZUN: Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil Çatışması İzle Oku
İlahe NOVRUZOVA: Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid’in Rölü Oku
Zhala BABASHOVA: XX. Yüzyıl Azerbaycan Romantizmi; Hüseyin Cavid ve Türk Edebî Ortamı Oku
Derya DATLI: Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti ve Kelime Türlerine Göre Sınıflandırılması Oku
Florida KULLA: Hayatını Türk İle Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami Oku
Dildare TAŞEVA: Rumî Sanatında Hayvan Karakterlerin İfadesi Oku
Nurlana GASIMLI: Azerbaycan Yeni Edebiyatinin Gerçekçi Yazari Celil Memmedguluzade Oku
Ürün Şen SÖNMEZ: Bir Bilgenin Romanı: Od Oku
Michio Kaku: “Hepimiz bilim insanı olarak dünyaya geliriz.”
ÇOCUKLAR! SOSYAL MEDYAYI KULLANMASINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Örümcek Adamın yaratıcısı: iyi, doğru fikirlerinizden hemen vazgeçmeyin
DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?

EVET, DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. Nasıl mı? Değişim yapabilmek için önce onu anlamak ve inanmak gerekir: Zaman gibi, tarih de sona ermedi, olmaya, oluşmaya ve yapılmaya devam ediyor. Dünya var olduğu sürece de devam edecek. Değişime çok yakın olduğumuz, içinde yaşadığımız, hatta biz de değişime tabi olduğumuz için onu göremiyoruz. Ama görmüyoruz diye değişimi görmezlikten gelemeyiz, inkâr edemeyiz. Tıpkı dünyanın döndüğünü göremediğimiz gibi.

KEŞİF: CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ
İYİ BİR GELECEK İNŞA ETME
“Söz İncileri” Kitabından Beyitler Açıklamalarıyla birlikte 1044 beyit

Ey gönül bu aşkla bu sevda seni
Eder muhannete kul yavaş yavaş
*
Ümitleri, Hayalleri ve Korkularıyla İnsan Halleri...
Görmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ...

Alev ALATLI NE DİYOR?


Helâl - Yasal kopukluğunun insanlığı getirdiği yer: Kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlüklerin şerden yana bükülmesini önlemenin yollarını bulmamız gerekir. 21. y. yılın en yaman toplum projesi, helâl olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerektir. (A. ALATLI)

ULVİ MERAK, ENTELEKTÜEL SEVİNÇ
KİTAP: Önce Söz Vardı; Mantık ve Hukuk İlkeleri, Ünlü Özdeyişler, Terkipler

Ba’de harâb’il-Basra…

(Mecazi) Basra harap olduktan sonra. İş işten geçtikten sonra.

Görmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ...

OSMANLI MUSİKİSİ – HASRET

Yaratılışı anlamadan varlık üzerinde fikir yürütmek yanlış, hatta fahiş sonuçlara götürebilir: Fıtrat bilgisinden mahrum olan Freud, annenin yavrusunu emzirmesini, "anneye iftira" denebilecek şekilde yorumlamıştı. Diğer taraftan fıtratı anlamak da ilim gerektirir. Bilimsel çalışma ister. Bu videoda görünen anne köpeğin davranışı sadece seyredilmeye değil, ondan çok incelenmeye değer davranış örneğidir.

VİDEO: SUYA SURET ÇİZEN ADAM
Mayıs 2019
P S Ç P C C P
« Şub    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Süper Ay, FOTO: YAĞIZ KARAHAN İstanbul
KAĞIT UÇAK UÇUŞU

"Kolay" deme! Basit olanı bilmeyen zor olanı öğrenemez. "Kolay"dan geçemeyen, zor olana varamaz. Her yolculuk, ilk adımla başlar...
Kağıt uçak uçuşu dünya rekorunu elinde bulunduran John Collins'in. (Harvard Üniversitesi Tasarım Mühendisliği Enstitüsü)